مزایای داشتن یک فرزند

آموزش های ضروری زندگی

راهکارهایی برای برخورد و تربیت تک‌فرزندهای لوس

۹۵ بازديد

در مورد تک فرزندی دو باور وجود دارد. باور نخست این که چند فرزندی بسیار دشوارتر از تک فرزندی است. حال آن که تک فرزندی مشکل تر است، زیرا والدین تنها یک فرصت تکرار نشدنی برای تربیت فرزند خود دارند و باور دوم اینکه تک فرزندی بسیار ساده تر از چندفرزندی است.